Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Alle producten

Hieronder zijn alle beschikbare producten zichtbaar.

Producten

Naam
Aangifte doen van overlijden
Aangifte levenloos geboren kind
Aansprakelijkheid gemeente Oss
Aanvullende Zorgverzekering Oss (AZOSS) aanvragen
Achternaam van uw partner gebruiken DigiD logo.
Achternaam voor uw kind kiezen
Achternaam wijzigen
Adresonderzoek aanvragen
Afgezette gebieden betreden
Afspraak maken
Afstand of verlies van de Nederlandse nationaliteit
Afvalcontainers
Afval inleveren en storten bij het Duurzaamheidsplein Oss
Afvalkalender
Afvalstoffenheffing
Afvalwater lozen op riolering, vergunning
Akte burgerlijke stand aanvragen DigiD logo.
Alarm
Alcohol verkopen in supermarkt of snackbar
Antireclamesticker ophalen
Archief van de gemeente
Asbest verwijderen
As verstrooien
Automatische incasso voor gemeentebelastingen
Avondwinkel
Ballonnen oplaten
Basisregistratie adressen en gebouwen inzien
Basisregistratie ondergrond
Bedragen bijstandsuitkering
Bedrijfsafval inzameling
Begrafenis of crematie uitstellen
Besluit bodemkwaliteit
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Bestemmingsplan, afwijking
Bestemmingsplan informatie
Bestemmingsplan wijzigen
Betaaldatums bijstandsuitkering
Betalen van de kinderopvang
Betalingsregeling voor gemeentebelastingen
Beveiligingslek of datalek melden
Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita DigiD logo.
Bewindvoering bij schulden
Bewoners beheren buurt DigiD logo.
Bezwaarschrift indienen
Bibob-onderzoek
Bijen houden
Bijstand en huisbezoek
Bijstand en inkomsten (vrijlating)
Bijstand en vrijwilligerswerk
Bijstand, geef verandering in uw (persoonlijke) situatie door
Bijstand, samenwonen
Bijstand, sollicitatieplicht
Bijstandsuitkering aanvragen
Bijstandsuitkering en (weer) aan het werk
Bijstand, uitkeringsfraude
Bijstand, verlaging door gemeente
Bijstand voor jongeren aanvragen
Bijstand voor ouderen met AOW aanvragen
Bijstand voor zelfstandigen aanvragen
Bijzondere begraafplaats
Bijzondere, beschermde of monumentale boom, melden wijziging DigiD logo.
Bijzondere bijstand aanvragen
Bijzondere boom, aanmelden
Binnenmarkt DigiD logo.
Blijverslening, lening voor woningaanpassing
Bodeminformatie opvragen
Bodemonderzoek aanvragen
Bouw en verbouw, welstandsbeleid
Bouwgrond aanvragen
Bouwplannen en bouwtekeningen inzien
Brandveilig gebruik van gebouwen
Briefadres aanvragen
Bromfietsrijbewijs aanvragen
Bronneringswater lozen, vergunning
Buitenlandse akte in Nederland registreren
Buitenlands rijbewijs omwisselen
Buitenspeeldag 2021
Burgerinitiatief
Burgerservicenummer (BSN)
Buurthuis, Kantine, vergunning - paracommercieel horecabedrijf
Caravan parkeren op openbare weg
Ceremonie bij naturalisatie
Coffeeshop openen
Collecte, geld inzamelen
Contact form eIDAS
Containerpas
Demonstratie/Betoging
DigiD aanvragen
Dinercheque voor het vinden van een betaalde baan
Discriminatie melden
Dode dieren melden
Doelgroepregister, aanmelden
Draaiorgel spelen
Drank- en horecawet (bv. café, restaurant)
Driehoeksborden/reclameborden plaatsen DigiD logo.
Duurzaamheidslening DigiD logo.
Dwangsom bij niet tijdig beslissen
Echtscheiding melden
Eenvoudige bodemverontreinigingen melden
Eerste rijbewijs aanvragen
eHerkenning aanvragen
Erkennen van een kind
Evenementenkalender
Evenement organiseren, vergunning DigiD logo.
Exploitatievergunning
Fietsenstalling
Fietsontheffing in het voetgangersgebied aanvragen
Garant staan voor bezoek uit het buitenland
Geboorteaangifte doen
Gebruik openbare ruimte (plaatsen steiger, container etc.) DigiD logo.
Gebruikte PBD-container kopen
Gegevens in de BRP wijzigen
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen of wijzigen
Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen DigiD logo.
Geldlening voor energiebesparing sportaccommodaties, aanvragen
Geluidsapparatuur op straat gebruiken
Gemeentelijke onderscheiding
Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw DigiD logo.
Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk
Geslacht op geboorteakte wijzigen
Gesloten bodemwarmte-installatie melden
Gevaarlijke stoffen vervoeren
Gevelverbetering, subsidie aanvragen
Gevonden of verloren voorwerpen melden
Gezondheidsverklaring invullen voor uw rijbewijs
Gladheidsbestrijding
Glas inleveren
Gokautomaat plaatsen
Graffiti melden en verwijderen
Grafonderhoud uitbesteden aan gemeente
Graf, overschrijven of afstandsverklaring
Grafsteen plaatsen
Grafuitgifte begraafplaats Hoogen Heuvel Oss en begraafplaats Megen
Gratis standplaats voor goede doelen
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)
Grofvuil
Groot voertuig op de weg parkeren
Handtekening laten legaliseren
Haven Oss melden en informatie
Herbegraven of alsnog cremeren
Heronderzoek rechtmatigheid bijstandsuitkering
Hondenbelasting, hond aanmelden
Hondenbelasting, hond afmelden
Honden uitlaten
Hulp bij schulden
Huurtoeslag aanvragen
Identiteitskaart aanvragen
Inburgeren
Incidentele festiviteit organiseren
Incidentele standplaats DigiD logo.
Indicatie beschut werk aanvragen
Individuele inkomenstoeslag aanvragen
Individuele studietoeslag aanvragen
Informatie of melding over onkruidbestrijding
Inkomensgrenzen financiële regelingen
Inrit over water aanleggen
Inrit, uitweg - vergunning
Inschrijven in Nederland
Intaketafel - voorleggen van (bouw)initiatieven
Inzien beelden bodycam
IOAW aanvragen
Jagen op wild
JobOn (voorheen DeBroekriem)
Jongerenloket: hulp bij opleiding, werk of uitkering
Kabels en leidingen aanleggen
Kamerverhuur
Kamperen in het wild
Kapotte of vieze speelplekken, melding
Kapvergunning
Kienen/Bingo
Kinderopvang starten
Kinderopvangtoeslag Belastingen/ Toeslagen
Kindgebonden budget aanvragen
Klacht Milieu
Klacht of verzoek indienen over verkeer
Klacht over een ambtenaar of bestuurder (Ombudscommissie Oss)
Klein chemisch afval huishoudens
Klein evenement, melding
Koninklijke Erepenning aanvragen
Koninklijke onderscheiding
Koopzondagen
Kopie van de aanslag gemeentebelastingen
Kopie waarmerken
Korte termijnverpachting agrarische grond
Kostendelersnorm
Kringloopbedrijf Oss
Kwijtschelding belastingen en heffingen
Leegstandwet (tijdelijke verhuur woning) DigiD logo.
Leerwerkloket
Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen
Loonkostensubsidie
Loterij organiseren DigiD logo.
Luiers en incontinentiemateriaal inleveren
Marktstandplaats aanvragen
Materialen van gemeente, huur DigiD logo.
Meedoen is belangrijk
Melding activiteitenbesluit
Melding openbare ruimte DigiD logo.
Melding voor het brandveilig gebruik van gebouwen
Meld misdaad anoniem
Mobiel puinbreken, melding DigiD logo.
Monument, aanwijzing
Monumentale boom kappen, vergunning
Monumentenlijst
Monument, subsidie aanvragen
Monument, verbouwen of slopen
Nederlandse nationaliteit aanvragen
Objectinformatie, verzoek om DigiD logo.
Omgevingsvergunning aanvragen
Omgevingsvergunning op een andere naam zetten
Omgevingsvergunning voor het aanleggen
Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen
Ondergrondse containers
Onroerendezaakbelasting betalen
Ontheffing aanvragen voor exceptioneel transport
Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen
Opstijgen of landen met een luchtvaartuig
Osje van Verdienste
Ouderlijk gezag aanvragen
Oud papier en karton
Overlast van bomen en struiken melden
Pand als woning gebruiken, vergunning
Parkeerboete/-bon
Parkeergarage Bergoss, Oostwal-Oost en Jurgensplein, abonnement
Parkeerkaart gehandicapten verloren of gestolen? DigiD logo.
Parkeerontheffing, tijdelijk
Parkeertarieven en belparkeren in Oss
Parkeervergunning voor bedrijven Oss
Parkeervergunning voor bewoners Oss
Parkeervergunning voor bewoners Ravenstein
Parkeervergunning voor bezoekers Oss en Ravenstein
Pasfoto, richtlijnen
Paspoort aanvragen
Paspoort of identiteitskaart met spoed aanvragen
Paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen
Persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen
Persoonsgegevens over adoptie of geslachtswijziging laten overschrijven of verwijderen
Plaagdieren bestrijden
Planschade DigiD logo.
Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD)
Precariobelasting betalen
Predikaat Hofleverancier / Predikaat Koninklijk
Privefeest
Reclamebelasting
Reclame maken met een reclamevoertuig
Reclame plaatsen, vergunning
Recreatie-inrichting exploiteren
Regenwater en afvalwater apart afvoeren
Reizen met kinderen
Repair Café Oss
Restafval
Rijbewijs categorie uitbreiden
Rijbewijs gezondheidsverklaring aanvragen
Rijbewijs kwijt of gestolen
Rijbewijs verlengen
Rijden in een milieuzone
Rioolaansluiting aanvragen DigiD logo.
Rioolheffing
Rioolklacht melden
Schip afmeren
Slopen van monument, vergunning
Slopen van pand of woning, melding
Sluitingstijden horeca, vergunning
Snoeiafval
Spandoek ophangen
Speelterreinen, meldingen
Sporthal, sportzaal, gymzaal of een tennisbaan reserveren
Standplaatsvergunning aanvragen DigiD logo.
Stoffelijk overschot naar een ander land vervoeren
Straatartiest, straatmuzikant
Subsidie aanvragen verenigingen
Subsidie evenement
Subsidie stimuleringsregeling wonen in het centrum
Subsidie uit het Cultuurfonds Amateurkunst aanvragen
Taaleis
Textielinzameling
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) DigiD logo.
Tijdelijk schenken alcohol, ontheffing artikel 35
Toeristenbelasting betalen
Trouwen en Geregistreerd Partnerschap
Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont
Tweede paspoort aanvragen
Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen
Uitstalling plaatsen bij een winkel DigiD logo.
Uittreksel Basisregistratie Personen aanvragen DigiD logo.
Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering
Venten, diensten verlenen
Verblijfsvergunning aanvragen
Vergoeding aanvragen na bodemonderzoek
Vergoeding onderhoud bijzondere boom, aanvragen DigiD logo.
Vergunningsvrij bouwen en verbouwen
Verhuizing bedrijf naar Oss
Verhuizing doorgeven DigiD logo.
Verklaring omtrent gedrag aanvragen
Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen
Verkoop (snipper)groen DigiD logo.
Verplichting om bouwwerk te verbeteren
Vertrek naar het buitenland doorgeven DigiD logo.
Verzilverlening, lening voor woningaanpassing
Verzoek burgerinitiatief DigiD logo.
Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen
Voertuig parkeren in autovrije zone
Voetprint
Volwasseneducatie
Voordragen vrijwilligers Gouden Oogappel
Voor- en Vroegschoolse educatie voor peuters en kleuters
Voornaam wijzigen
Voorschot op bijstandsuitkering
Vreemdelingenpaspoort aanvragen
Vrijwilligersverzekering, gratis
Woning als tweede woning gebruiken
Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen
WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)
Zienswijze indienen
Zwerfafval
Zwerfdieren afgeven of melden

U ziet alleen producten binnen de gemeente. Gebruik de zoekfunctie om te zoeken naar producten binnen alle overheden.