Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Alle producten

Hieronder zijn alle beschikbare producten zichtbaar.

Producten

Naam
Aangifte doen van overlijden
Aangifte levenloos geboren kind
Aanmelden proef GFE-afval scheiden
Aansprakelijkheid gemeente Oss
Aanvullende Zorgverzekering Oss (AZOSS) aanvragen
Achternaam van uw partner gebruiken DigiD logo.
Achternaam voor uw kind kiezen
Achternaam wijzigen
Adresonderzoek aanvragen
Afgezette gebieden betreden
Afspraak maken
Afstand of verlies van de Nederlandse nationaliteit
Afvalcontainers aanvragen en omwisselen
Afval inleveren en storten bij het Duurzaamheidsplein Oss
Afvalkalender bekijken
Afvalstoffenheffing betalen
Afvalwater lozen op riolering, vergunning
Afwijken van het bestemmingsplan
Akte burgerlijke stand aanvragen DigiD logo.
Alarm
Alcohol verkopen in supermarkt of snackbar
Alcoholwetvergunning aanvragen (bv. café, restaurant)
Antireclamesticker ophalen
Archief van de gemeente
Asbest verwijderen
As verstrooien
Automatische incasso voor gemeentebelastingen
Badinrichting, ontheffing voorschriften
Badinrichting, voorlichting en klachten
Ballonnen oplaten
Basisregistratie adressen en gebouwen inzien
Basisregistratie ondergrond
Bedragen bijstandsuitkering
Bedrijfsafval inzameling
Begrafenis of crematie uitstellen
Begraven op gemeentelijke begraafplaats
Begroting en jaarrekening van gemeente, inleveren bij provincie
Begroting, subsidie
Besluit bodemkwaliteit
Bestemmingsplan informatie
Bestemmingsplan wijzigen
Betaaldatums bijstandsuitkering
Betalen van de kinderopvang
Betalingsregeling voor gemeentebelastingen
Beveiligingslek of datalek melden
Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita DigiD logo.
Bewindvoering bij schulden
Bewoners beheren buurt DigiD logo.
Bezwaarschrift indienen
Bibliotheek
Bibob-onderzoek
Bijen houden
Bijstand en huisbezoek
Bijstand en inkomsten (vrijlating)
Bijstand en vrijwilligerswerk
Bijstand, geef verandering in uw (persoonlijke) situatie door
Bijstand, samenwonen
Bijstand, sollicitatieplicht
Bijstandsuitkering aanvragen
Bijstandsuitkering en (weer) aan het werk
Bijstand, verlaging door gemeente
Bijstand voor jongeren aanvragen
Bijstand voor zelfstandigen aanvragen
Bijzondere begraafplaats
Bijzondere, beschermde of monumentale boom, melden wijziging DigiD logo.
Bijzondere bijstand aanvragen
Bijzondere boom, aanmelden
Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing
Binnenmarkt DigiD logo.
Blijverslening, lening voor woningaanpassing
Bodeminformatie opvragen
Bodemonderzoek aanvragen
Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie
Bomen kappen
Bossen en natuurgebieden
Bouwen over een vaarweg, vergunning en ontheffing
Bouw en verbouw, welstandsbeleid
Bouwgrond aanvragen
Bouwplannen en bouwtekeningen inzien
Bouwstoffen melden
Bouwwerk, gereed melding
Brandveilig gebruik van gebouwen
Briefadres aanvragen
Bromfietsrijbewijs aanvragen
Bronneringswater lozen, vergunning
Buitenlandse akte in Nederland registreren
Buitenlandse kinderen adopteren
Buitenlands huwelijk in Nederland registreren
Buitenlands rijbewijs omwisselen
Buitenspeeldag 2022
Burgerinitiatief indienen
Burgerservicenummer (BSN)
Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie
Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater, subsidie
Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst, subsidie
Buurthuis, Kantine, vergunning - paracommercieel horecabedrijf
Caravan parkeren op openbare weg
Ceremonie bij naturalisatie
Coffeeshop openen
Collecte, geld inzamelen
Compostvaten kopen
Contact form eIDAS
Containerpas aanvragen
Demonstratie/Betoging
DigiD aanvragen
Dinercheque voor het vinden van een betaalde baan
Discriminatie melden
Dode dieren melden
Doelgroepregister, aanmelden
Driehoeksborden/reclameborden plaatsen DigiD logo.
Drugsafval opruimen, subsidie
Duiven laten uitvliegen
Duurzaamheidslening DigiD logo.
Dwangsom bij niet tijdig beslissen
Echtscheiding melden
Eenvoudige bodemverontreinigingen melden
Eerste rijbewijs aanvragen
eHerkenning aanvragen
Energietoeslag aanvragen
Erkennen van een kind
Erkenning en de Nederlandse nationaliteit
Evenementenkalender
Evenementen op of aan het water
Evenement organiseren, vergunning DigiD logo.
Exploitatievergunning
Fietsenstalling
Fietsontheffing in het voetgangersgebied aanvragen
Filmopnamen maken
Financiele regeling voor een monument aanvragen, subsidie
Flexmarkt
Frituurvet inleveren
Garant staan voor bezoek uit het buitenland
Geboorteaangifte doen
Gebruik openbare ruimte (plaatsen steiger, container etc.) DigiD logo.
Gebruikte PBD-container kopen
Gegevens in de BRP wijzigen
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen of wijzigen
Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen DigiD logo.
Geldlening voor energiebesparing sportaccommodaties, aanvragen
Geluidsapparatuur in horecabedrijven
Geluidsapparatuur op straat gebruiken
Geluidsbelasting, vaststelling hogere grenswaarde
Gemeentegrond gebruiken
Gemeentelijke onderscheiding
Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw DigiD logo.
Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk
Geslacht op geboorteakte wijzigen
Gesloten bodemwarmte-installatie melden
Gevaarlijke stoffen vervoeren
Gevels reinigen
Gevelverbetering, subsidie aanvragen
Gevonden of verloren voorwerpen melden
Gladheidsbestrijding
Glas inleveren
Gokautomaat plaatsen
Graffiti melden en verwijderen
Grafonderhoud uitbesteden aan gemeente
Graf, overschrijven of afstandsverklaring
Grafsteen plaatsen
Gratis standplaats voor goede doelen
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)
Grofvuil inleveren
Groot voertuig op de weg parkeren
Handtekening laten legaliseren
Haven Oss melden en informatie
Herbegraven of alsnog cremeren
Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen
Heronderzoek bijstandsuitkering
Hulp bij schulden
Huurtoeslag aanvragen
Identiteitskaart aanvragen
Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen
Inburgeren
Incidentele festiviteit organiseren
Incidentele standplaats DigiD logo.
Indicatie beschut werk aanvragen
Individuele inkomenstoeslag aanvragen
Industrie- of bedrijfsterrein van de gemeente gebruiken
Informatieaanvraag Wet open overheid
Informatie of melding over onkruidbestrijding
Informatie over aanbestedingen
Informatiestand plaatsen
Inkomensgrenzen financiële regelingen
Inrit over water aanleggen
Inrit, uitweg - vergunning
Inschrijven in Nederland
Intaketafel - voorleggen van (bouw)initiatieven
Inzien beelden bodycam
IOAW aanvragen
Jagen op wild
Jongerenloket: hulp bij opleiding, werk of uitkering
Kabels en leidingen aanleggen
Kadastrale gegevens opvragen
Kamerverhuur
Kamperen in het wild
Kienen/Bingo
Kinderopvang starten
Kindgebonden budget aanvragen
Klacht Milieu
Klacht of melding over provinciale wegen
Klacht of verzoek indienen over verkeer
Klacht over een ambtenaar of bestuurder (Ombudscommissie Oss)
Klein chemisch afval huishoudens
Klein evenement, melding
Kleine windturbines
Koninklijke Erepenning aanvragen
Koninklijke onderscheiding
Koninklijke onderscheidingen, toekenning
Koopzondagen
Kopie van de aanslag gemeentebelastingen
Kopie waarmerken
Korte termijnverpachting agrarische grond
Kostendelersnorm
Kringloopbedrijf Oss
Kwijtschelding belastingen en heffingen
Landbouw innovatie, subsidie
Landelijke Buitenspeeldag
Landmeetkundige gegevens inzien
Leegstandwet (tijdelijke verhuur woning) DigiD logo.
Leerwerkloket
Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen
Loonkostensubsidie
Loterij organiseren DigiD logo.
Luiers en incontinentiemateriaal inleveren
Marktstandplaats aanvragen
Materialen van gemeente, huur DigiD logo.
Meedoen is belangrijk
Melding activiteitenbesluit
Melding doorgeven over provinciale wegen
Melding openbare ruimte DigiD logo.
Melding voor het brandveilig gebruik van gebouwen
Meld misdaad anoniem
Milieuklachten, melding
Mobiel breken bouw- en sloopafval
Mobiel puinbreken, melding DigiD logo.
Monument, aanwijzing
Monumentale boom kappen, vergunning
Monumentenlijst
Monument, subsidie aanvragen
Monument, verbouwen of slopen
Nationale ombudsman
Natuur - Herstel en behoud vennen: uitvoering en onderzoek, subsidie
Natuur - Natura 2000/PAS, subsidie
Natuur - Versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, subsidie
Nederlandse nationaliteit aanvragen
Objectinformatie, verzoek om DigiD logo.
Omgevingsvergunning op een andere naam zetten
Omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen
Omgevingsvergunning voor het aanleggen
Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen
Ondergrondse containers
Ongedierte bestrijden
Onroerendezaakbelasting betalen
Ontheffing aanvragen voor exceptioneel transport
Onttrekking weg aan het openbaar verkeer
Openings- en sluitingstijden horeca, ontheffing (verlaatje)
Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen
Opstijgen of landen met een luchtvaartuig
Osje van Verdienste
Ouderlijk gezag aanvragen
Oud papier en karton
Overlast van bomen en struiken melden
Pand als woning gebruiken, vergunning
Parkeerboete/-bon
Parkeergarage Bergoss, Oostwal-Oost en Jurgensplein, abonnement
Parkeerkaart gehandicapten verlengen
Parkeerkaart gehandicapten verloren of gestolen? DigiD logo.
Parkeertarieven en belparkeren in Oss
Parkeervergunning voor bedrijven Oss
Parkeervergunning voor bewoners Oss
Parkeervergunning voor bewoners Ravenstein
Parkeervergunning voor bezoekers Oss en Ravenstein
Pasfoto, richtlijnen
Paspoort aanvragen
Paspoort of identiteitskaart met spoed aanvragen
Paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen
Persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen
Persoonsgegevens over adoptie of geslachtswijziging laten overschrijven of verwijderen
Planschade DigiD logo.
Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD)
Politieke partij of groepering registreren voor verkiezingen
POP3 - Herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit, subsidie
Precariobelasting betalen
Predikaat Hofleverancier / Predikaat Koninklijk
Privefeest
Rampenbestrijdingsplan opstellen
Reclamebelasting
Reclame plaatsen, vergunning
Recreatie-inrichting exploiteren
Regenwater en afvalwater apart afvoeren
Reizen met kinderen
Repair Café Oss
Restafval
Rijbewijs categorie uitbreiden
Rijbewijs gezondheidsverklaring aanvragen
Rijbewijs kwijt of gestolen
Rijbewijs verlengen
Rijden in een milieuzone
Rioolaansluiting aanvragen DigiD logo.
Rioolheffing
Rioolklacht melden
Risico's zware ongevallen, informatieplicht
Roerendezaakbelasting
Schoolkosten, bijdrage
Slopen van monument, vergunning
Slopen van pand of woning, melding
Sluitingstijden horeca, vergunning
Snoeiafval wegbrengen of laten ophalen
Spandoek ophangen
Speelterreinen, meldingen
Sporthal, sportzaal, gymzaal of een tennisbaan reserveren
Standplaatsvergunning aanvragen DigiD logo.
Stoffelijk overschot naar een ander land vervoeren
Straatartiest, straatmuzikant
Studietoeslag aanvragen
Subsidie aanvragen verenigingen
Subsidie Cultuurfonds Professionele kunst aanvragen
Subsidie evenement
Subsidie stimuleringsregeling wonen in het centrum
Subsidie uit het Cultuurfonds Amateurkunst aanvragen
Taaleis
Textielinzameling
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)
Tijdelijke parkeerontheffing aanvragen
Tijdelijk schenken alcohol, ontheffing artikel 35
Toeristenbelasting betalen
Trouwen en Geregistreerd Partnerschap
Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont
Tweede paspoort aanvragen
Uitbreiding dienstverlening bedrijf
Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen
Uitstalling plaatsen bij een winkel DigiD logo.
Uittreksel Basisregistratie Personen aanvragen DigiD logo.
Vaartuig afmeren
Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering
Venten, diensten verlenen
Verblijfsvergunning aanvragen
Verdachte situatie melden
Vergoeding aanvragen na bodemonderzoek
Vergoeding onderhoud bijzondere boom, aanvragen DigiD logo.
Vergunningsvrij bouwen en verbouwen
Verhuizing bedrijf naar Oss
Verhuizing doorgeven DigiD logo.
Verkeersregelaar bij evenementen
Verklaring omtrent gedrag aanvragen
Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen
Verkoop (snipper)groen DigiD logo.
Verplichting om bouwwerk te verbeteren
Vertrek naar het buitenland doorgeven DigiD logo.
Verzilverlening, lening voor woningaanpassing
Verzoek burgerinitiatief DigiD logo.
Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen
Voertuig parkeren in autovrije zone
Voetprint
Volwasseneducatie
Voordragen vrijwilligers Gouden Oogappel
Voor- en Vroegschoolse educatie voor peuters en kleuters
Voorlopige voorziening
Voornaam wijzigen
Voorschot op bijstandsuitkering
Vouchers agrarische bouwpercelen, subsidie
Vrijwilligersverzekering, gratis
Vuurwerk afsteken
Vuurwerk opslaan of verkopen
Webapplicatie Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij
Werkzaamheden beheergebied provinciale vaarweg, ontheffing verbod
Wet milieubeheer, ontheffing
Windmolen(park) bouwen
Woning als tweede woning gebruiken
Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen
Woning voor andere doeleinden gebruiken
Woningzoekende, inschrijven
Woonkostentoeslag aanvragen
WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)
Zienswijze indienen
Zorgtoeslag
Zwerfafval melden of opruimen
Zwerfdieren afgeven of melden

U ziet alleen producten binnen de gemeente. Gebruik de zoekfunctie om te zoeken naar producten binnen alle overheden.