Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bestemmingsplan wijzigen

Omschrijving

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering in het beleid.

U kunt bij de gemeente ook een verzoek indienen om af te wijken van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als uw (bouw)plannen niet in het bestemmingsplan passen. Kijk hiervoor bij het product bestemmingsplan, afwijking.

Wijst de gemeente het verzoek om afwijking af? Dan kunt u een verzoek voor wijzigen van het bestemmingsplan indienen. De gemeente mag dit weigeren.

Past de verandering die u voorstelt binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan? Dan werkt de gemeente eerder mee.

herziening ruimtelijke ordeningsplannen , aanpassing van ruimtelijke inrichtingsplannen , wijziging van het bestemmingsplan , aanlegvergunning , beheersverordening , aanpassen bestemmingsplan , intaketafel

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u weet wat u wilt doen. Is dit niet duidelijk spreek dan met mensen die vergelijkbare plannen hebben. Heeft u plannen voor het Buitengbied? Neem dan contact op met de streekmanager of de Stichting Maasmeanders. Zij begeleiden mensen die een idee of plan hebben. Soms is het goed om een adviesbureau te vragen om mee te denken. Zo'n bureau weet waar u rekening mee moet houden. Dit maakt de kans groter om een positief antwoord te krijgen.

Hebt u een duidelijk plan?  Dan ontvangen we dit graag samen met een tekening en een duidelijke situatietekening. Stuur deze informatie, en het intakeformulier, naar baliebml@oss.nl. Complexe initiatieven zullen wekelijks worden besproken bij de intaketafel.

Na goedkeuring kunt u een officiële aanvraag indienen via het omgevingsloket online.

Wat kost het?

U betaalt voor de behandeling van uw conceptaanvraag. Voor een eenvoudige conceptaanvraag betaalt u € 500,00. Voor een meer ingewikkelde conceptaanvraag € 1.000,00. U moet dit bedrag vooraf betalen, dus voordat wij uw aanvraag behandelen.

Laat u een ruimtelijke onderbouwing door een adviesbureau opstellen? De kosten hiervoor moet u zelf betalen.

U betaalt ook de kosten voor het aanpassen van het bestemmingsplan. Hoeveel dit is, is afhankelijk van de uren die de gemeente eraan moet besteden. Bestemmingsplannen kosten meestal tussen de €10.000,00 en € 20.000,00.

Hoe lang duurt het?

Als de gemeente uw verzoek afwijst, hoort u dat binnen 8 weken.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. U moet dan binnen 6 weken reageren. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? U kunt in beroep gaan bij de rechtbank.