Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bouw en verbouw, welstandsbeleid

Omschrijving

Welstand gaat over het uiterlijk van gebouwen op zichzelf en in relatie tot hun omgeving. Met het welstandsbeleid heeft ons college een kader van de gemeenteraad gekregen om bouwplannen te beoordelen. Daarvoor heeft het college adviseurs. Voor grote plannen, plannen die veel betekenen voor hun omgeving, heeft de gemeente Osse een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) als adviseur. Voor de kleinere (gewonere) bouwplannen is er de welstandkamer. En wanneer het gaat om de verbouwing van een monument dan adviseert de gecombineerde welstands- en monumentenkamer daarover. Als u gaat bouwen of verbouwen moet uw bouwplan mogelijk worden voorgelegd aan welstand voor een welstandsadvies. Waar en wat u wilt bouwen bepaalt de mate van (welstands)vrijheid in het bouwen.

Het geldende welstandsbeleid in de gemeente Oss wordt gevormd door een aantal delen uit de welstandsnota uit 2009 en de oplegnotitie uit 2013.

advies welstandscommissie , beoordeling bouwvoorstel op esthetische criteria , dakkapel , hoe mag een gebouw er uitzien , principeaanvraag bouwvergunning , schoonheidscommissie , serre , uiterlijk gebouw , uiterlijk verbouwing , welstand , welstands vrij , welstandsaanvraag , welstandsadvies , Welstandsbeleid , welstandsnota , welstandsvrij

Wat zijn de voorwaarden?

Waar wilt u bouwen?

De gemeente Oss kan worden ingedeeld in verschillende gebiedstypen. Dit type geeft de karakteristiek aan van het gebied waarbinnen een locatie ligt. Op de kaart 'gebiedstypologieën' kunt u zien binnen welk gebiedstype uw locatie ligt.

Welstandsniveau

De gemeente Oss is onderverdeeld in gebieden met welstandsniveau 1 (gebieden die 'er toe doen'), welstandsniveau 2 (de gewonere gebieden) en welstandsvrije gebieden. Op de kaart 'Welstandsniveaus' kunt u zien binnen welk niveau uw bouwplan valt.

De gebieden met welstandsniveau 1 zijn de gebieden die 'er toe doen' en zeer bepalend zijn voor het collectieve beeld van de gemeente. Deze gebieden zijn op de kaart aangegeven in de kleur rood. Hiertoe behoren:

  • Cultuurhistorische gebieden en elementen zoas beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • monumenten;
  • Erfdijk en Maasdijk;
  • stads- en dorpscentra en wijkwinkelcentra;
  • bebouwing aan (en gericht op) hoofdroutes;
  • bijzondere (architectonische) ensembles inclusief bouwhistorische waarden;
  • nieuwe ontwkkelingslocaties met een beeldkwaliteitsplan;

De gebieden met welstandsniveau 2 zijn op de kaart aangegeven in de kleur geel. Het gaat om de gewonere gebieden zoals woonwijken, industrieterreinen en het buitengeboed.

Een aantal ontwikkellocaties zijn aangewezen als welstandsvrij gebied, op de kaart in blauw aangegeven. Het om gaat om delen van Piekenhoef in Berghem en Liesdaal in Maren-Kessel.

In Maasdonk is op 31 januari 2012 besloten om de gehele gemeente welstandsvrij te maken met uitzondering van de gemeentelijke- en rijksmonumenten en niveau 1 (de lintbebouwing) zoals genoemd in de welstandsnota. Dit beleid is overgenomen door de gemeente Oss. Indien het bouwplan is gelegen in welstandsniveau 2/3 dan hoeft niet te worden getoetst aan redelijke eisen van welstand.

Welstandsadvies

In welstandsniveau 1 wordt uitgebreider/strenger getoetst dan in welstandsniveau 2. In  welstandsvrije gebieden wordt niet door welstand getoetst.

Wat wilt u bouwen?

Veel voorkomende kleine bouwwerken en verbouwingen zijn vergunningsvrij en daardoor ook welstandsvrij. Het gaat dan om aanbouwen aan het hoofdgebouw en vrijstaande bijgebouwen zoals een garage of schuurtje in het achtererfgebied. Dit geldt voor welstandsniveau 1 en 2. In niveau 2 wordt in principe alleen nog het hoofdgebouw getoetst door welstand. Daarnaast kan ook aan de zijkant en aan de voorzijde welstandsvrij gebouwd worden wanneer het bestemmingsplan dit toestaat (bv. een erker) of wanneer aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot grootte en vorm voldaan wordt (bv. dakkapel, reclame-uiting of zendmast). In welstandsniveau 1 zijn daarnaast ook verandering aan de voorzijde welstandsplichtig. Om te weten wat wel en niet aan welstand wordt voorgelegd is een 'schematisch overzicht' gemaakt.

Wat moet u doen?

Bij twijfel of een welstandstoets nodig is kunt u uw bouwplan laten beoordelen door de gemeente. Stuur uw bouwplan dan naar baliebml@oss.nl.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt een heroverweging vragen tegen het uitgebrachte advies van de welstandscommissie. Vervolgens kan het college van Burgemeester en Wethouders het welstandsadvies naast zich neer leggen nadat er een tweede toets door een derde partij is gedaan. Meer informatie over de welstandscommissie en welstandsadvies.