Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Windmolen(park) bouwen

Omschrijving

U wilt een windmolen(park) van minder dan 5 megawatt op land aanleggen of uitbreiden. Dan moet u hiervoor bij de gemeente een verzoek indienen tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Ook heeft u vergunningen nodig. Bijvoorbeeld de omgevingsvergunning bouwen. Deze vergunning heeft u altijd nodig voor een windmolen(park). Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.

Wilt u een kleine windmolen bouwen, bijvoorbeeld op of naast uw huis? Ook dan heeft u een omgevingsvergunning bouwen nodig. Soms ook een omgevingsvergunning milieu. Of de gemeente u de vergunningen verleent, hangt af van:

 • de plaats van de windmolen,
 • de gevolgen voor het milieu
 • of de vergunning in het bestemmingsplan past

Soms heeft u ook andere vergunningen nodig. Zoals een watervergunning of een natuurbeschermingsvergunning. Dit hangt af van het formaat en de locatie van de windmolen.

bestemmingsplan , windmolen , omgevingsvergunning , inpassingsplan , windturbine , windpark

Wat zijn de voorwaarden?

Bij een grotere installatie voor windenergie zijn de voorwaarden onder andere:

 • De capaciteit van de installatie is kleiner dan 5 megawatt.
 • U vraagt de gemeente om een bestemmingsplan windenergie.

Bij een kleine windmolen zijn de voorwaarden onder andere:

 • De capaciteit van de windmolen ligt tussen de 0.1 en 10 kilowatt.
 • De wiekdiameter van de molen is niet meer dan 10 meter.

Wat moet u doen?

Zo meldt u uw plannen voor een grotere installatie voor windenergie:

 • Neem contact op met de gemeente of de provincie.
 • U hoort van de gemeente of de provincie welke vergunningen u nodig heeft en waar u deze aanvraagt.

Zo vraagt u omgevingsvergunningen voor kleine windmolens aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Vraag de vergunning(en) aan die u nodig heeft.

Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan dient u hiervoor een verzoek in bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Wat kost het?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Hoe lang duurt het?

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning: een gewone procedure en een uitgebreide procedure.

 • Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.
 • Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning.

Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke gevolgen te verwachten voor beschermde planten- en diersoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Voor bezwaar en beroep zien de gewone procedure en uitgebreide procedure er zo uit: 

 • Gewone procedure: u maakt bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 
 • Uitgebreide procedure: u geeft eerst uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

U kunt daarna eventueel in hoger beroep gaan

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief