Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Leegstandwet (tijdelijke verhuur woning)

Omschrijving

U bent verhuisd naar een andere woning en uw huidige woning staat nog te koop én staat leeg. In de huidige markt is het niet eenvoudig een woning snel te verkopen. U hebt te maken met dubbele woonlasten. Om deze kosten te verminderen, kunt u overwegen uw woning tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandwet. 

Verhuren met gebruikmaking van de Leegstandwet betekent dat een huurder bij afloop van het huurcontract geen beroep kan doen op de gebruikelijke wettelijke huurbescherming. U kunt daardoor sneller weer over de woning beschikken. Om uw woning tijdelijk te kunnen verhuren met behulp van de Leegstandwet hebt u een vergunning van de gemeente nodig. 

Met verhuren op grond van de Leegstandwet gaan hypotheekverstrekkers vaak akkoord (in tegenstelling tot ‘gewone’ verhuur). Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met uw hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker kan voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld dat de woning een bepaalde periode te koop staat, of dat u de opbrengsten uit de huur gebruikt om de hypotheek verder af te lossen. Als u de woning zonder toestemming van de hypotheekverstrekker verhuurt, is er in feite sprake van illegale verhuur. U loopt dan grote risico’s. Op de website van Vereniging Eigen Huis  staat meer informatie over de toestemming van uw geldverstrekker.

Als u aan de voorwaarden voldoet. En er geen lopende hypotheek op de woning zit dan heeft u alle vrijheid om de woning te verhuren.

Vergeet niet uw verzekeraar (opstalverzekering) te informeren over de tijdelijke verhuur.

 

leegstand , leegstandswet , wet doorstroming , verhuren woning , tijdelijk verhuren , verhuur van woonruimte , verhuren van een woning , verhuurvergunning , onderhuur , tijdelijkeverhuur , onderverhuur , illegale onderhuur , huis onderverhuren , woning onderverhuren

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden om een vergunning te verkrijgen voor tijdelijke verhuur, op grond van de Leegstandwet zijn:

 • de woning staat leeg (er mag niemand op het adres zijn ingeschreven)
 • u heeft voor de woning de afgelopen 5 jaar geen vergunning op grond van de Leegstandwet gekregen
 • de woning wordt actief aangeboden voor verkoop (bijvoorbeeld via een makelaar)

Ook moet de woning voldoen aan 1 van deze situaties:

 • de woning is nog nooit bewoond geweest (nieuwbouwwoning)
 • de woning is minder dan 12 maanden geleden opgeleverd. Sindsdien is de woning door de eigenaar bewoond geweest
 • de woning is in de 12 maanden voordat deze leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels bewoond geweest
 • de woning is in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd geweest

 

Wat als u niet voldoet aan deze voorwaarden/situatie?

U kunt de woning toch verhuren. U kunt een gewone huurovereenkomst sluiten met daarin de wettelijk huurbeschermingsregels. Per 1 juli 2016 zijn de regels voor tijdelijke huurcontracten ruimer geworden. Deze verruiming houdt onder andere in dat eigenaren van woningen hun 'zelfstandige' woningen voor maximaal 2 jaar kunnen verhuren. Dit is zonder dat de huurders een beroep kunnen doen op huurbescherming. Deze nieuwe regels gelden op basis van het privaatrecht. Als u hier meer over wilt weten dan kunt u contact opnemen met een deskundige. In de regio van Oss zijn verschillende advocatenkantoren die u kunnen helpen op dit gebied.

 

 Wat moet u doen?

Als u uw woning tijdelijk gaat verhuren, zult u merken dat er heel wat regels zijn. Het is belangrijk dat u die regels nauwkeurig opvolgt. Anders loopt u gevaar dat u in plaats van een tijdelijke huurder, een vaste huurder blijkt te hebben. De wet is bepalend. Laat u eventueel adviseren door uw makelaar of rechtshulpverlener. Belangrijk is dat u in het tijdelijk huurcontract afspraken maakt over het tijdens de verhuur mogen uitvoeren van controles in de woning. Deze controles zijn belangrijk om te kunnen nagaan dat uw woning wordt gebruikt om in te wonen en niet voor het uitvoeren van illegale activiteiten.

De huurprijs kunt u zelf bepalen. Wilt u een idee hebben wat de huurprijs voor uw woning kan zijn, dan kunt u aan de hand van het woningwaarderingsstelstel, het zogenoemde puntensysteem een berekening maken. Meer informatie hierover kunt u vinden in de brochures die de Huurcommissie uitgeeft over het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte, het  puntensysteem en de hoogte van de huurprijs. 

Deze brochures zijn te downloaden op de site van de huurcommissie.

Bij een positief besluit van de gemeente, krijgt u een vergunning tot tijdelijke verhuur. De vergunning geldt voor 5 jaar. U kunt de woning uiteraard ook voor een kortere periode verhuren. Als u niet meer aan alle voorwaarden voldoet vervalt de vergunning. Bijvoorbeeld als u een te koop staande woning uit de verkoop haalt.

Hebt u eenmaal een vergunning, dan moet u de woning voor minimaal zes maanden verhuren en een opzegtermijn van minimaal drie maanden in acht nemen. De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal één maand.

Wanneer kunt u een tijdelijke huurovereenkomst sluiten?

U kunt een tijdelijke huurovereenkomst pas sluiten als u de vergunning voor de Leegstandwet hebt ontvangen. Let u op dat de huurovereenkomst voldoet aan de eisen die de Leegstandwet stelt. In de schriftelijke huurovereenkomst moet in ieder geval worden opgenomen:

 • dat de woning wordt verhuurd op grond van de Leegstandwet
 • afgiftedatum en dossiernummer van de door de gemeente verleende vergunning
 • de duur van die vergunning
 • de huurprijs van de woning
 • eventueel bepaling over het uitvoeren van controles

Een woning is een kostbaar bezit. Het is daarom verstandig om uw woning tijdens de verhuurperiode periodiek te controleren. Zo houdt u zicht op hoe de woning wordt gebruikt en wat de staat ervan is. Dit kunt u in uw huuroverkomst regelen.

Als u bovenstaande in de huurovereenkomst heeft opgenomen, eindigt de tijdelijke huurovereenkomst automatisch na vijf jaar. 

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van uw aanvraag kost € 150,00. U betaalt deze kosten dus ook als u geen vergunning krijgt.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Tegen een weigering kan geen bezwaar en beroep worden ingediend.
Tegen een verleende vergunning kan wel bezwaar en beroep worden ingediend.