Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

Omschrijving

De wet geeft u rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze rechten geven u de mogelijkheid ons vragen te stellen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen, en uw persoonsgegevens of onze verwerking daarvan aan te passen of (tijdelijk) te stoppen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer lezen over uw rechten. Via dit online formulier kunt u ons laten weten dat u gebruik wilt maken van een van uw rechten.

We willen er bij het behandelen van uw verzoek zeker van zijn dat alleen uzelf uw persoonsgegevens in handen krijgt. Daarom vragen wij u om u te legitimeren. Als u dit formulier gebruikt identificeert u uzelf makkelijk met DigiD. Heeft iemand anders u gemachtigd om een verzoek in te dienen? Dan kunt u gebruik maken van DigiD Machtigen.

Heeft u geen DigiD of gebruikt u DigiD liever niet? Dan kunt u uw verzoek ook indienen bij de balie van het Publiekscentrum in het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De balie is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. U moet uzelf aan de balie identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Dat kunt u met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Een kopie van een van deze documenten accepteren wij om veiligheidsredenen niet.

Bent u jonger dan 16 jaar? Of heeft u een curator of bewindvoerder? Dan kan alleen deze wettelijke vertegenwoordiger namens u een verzoek indienen.

Wat mag u verwachten na uw verzoek?

Normaal ontvangt u ons besluit op uw verzoek binnen 1 maand. Soms hebben we meer informatie van u nodig. Ook kan het gebeuren dat we meer tijd nodig hebben om uw verzoek te beantwoorden. Bijvoorbeeld als we de persoonsgegevens van iemand moeten beschermen. In dat geval zijn we verplicht die andere persoon eerst de mogelijkheid te geven zijn of haar mening te geven. Het zal echter nooit langer dan 3 maanden duren voordat u ons besluit ontvangt.

Heeft u ons gevraagd om uw persoonsgegevens in te zien?

Dan sturen we uw persoonsgegevens meteen met het besluit mee. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat het om heel veel gegevens gaat of als de gegevens niet eenvoudig uit onze systemen te halen zijn. Wanneer dat zo is dan geven we in het besluit aan op welke manier u uw gegevens wel ontvangt of doen we een voorstel voor een andere manier om uw gegevens in te zien.

Heeft u ons gevraagd uw persoonsgegevens te wijzigen of verwijderen?

Of heeft u ons gevraagd uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer te gebruiken? Als dat mogelijk is, dan doen we dat zo snel mogelijk. Als we uw persoonsgegevens aan andere organisaties hebben doorgegeven, dan stellen we deze organisaties zo snel mogelijk daarvan op de hoogte. We vertellen u dan ook welke organisaties dit zijn.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij uw verzoek

Ook om uw verzoek af te handelen hebben we uw persoonsgegevens nodig. Uw persoonsgegevens gebruiken we alleen voor activiteiten die nodig zijn voor het afhandelen van uw verzoek, in het bijzonder:

  • de voortgang van uw verzoek bewaken
  • u inzicht geven in de voortgang van uw verzoek
  • contact met u opnemen bij vragen
  • u op de hoogte brengen van ons besluit op uw verzoek
  • uw persoonsgegevens verzamelen en aan u verstrekken 

Welke persoonsgegevens gebruiken we

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt bij het invullen van het formulier via ons digitaal loket en aan de balie. Ook gebruiken we uw NAW-gegevens uit de Basisregistratie Personen. Daarnaast gebruiken we de persoonsgegevens die betrokken zijn bij de verwerkingen waar uw verzoek betrekking op heeft. Als u om inzage heeft gevraagd in al onze verwerkingen dan verzamelen we alle persoonsgegevens uit alle verwerkingen waarin u bij de gemeente bekend bent. Alleen zo kunnen we aan uw verzoek voldoen.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken

We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak – uw verzoeken behandelen – als gemeente te kunnen uitvoeren. Als u de aan u gevraagde persoonsgegevens niet of maar voor een deel aan ons wilt verstrekken betekent dit dat we uw verzoek niet in behandeling kunnen nemen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens zolang als nodig is om uw verzoek en een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure af te handelen en om te bepalen of u niet onredelijk vaak gebruik maakt van uw recht op inzage. Dat doen we op de volgende manier:

  • uw verzoek en ons besluit daarop bewaren we 20 jaar. Dit is de wettelijke termijn voor inzageverzoeken
  • de bijlage bij ons besluit met daarin het afschrift van uw persoonsgegevens bewaren we 5 jaar. Dit is de wettelijke termijn voor bezwaar en beroepsprocedures

Meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan

Meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan vindt u op onze website. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via het e-mailadres FG@oss.nl.

Niet tevreden met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Vindt u dat we onzorgvuldig zijn omgegaan met uw persoonsgegevens of deze ten onrechte verwerken? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via het e-mailadres FG@oss.nl.

Als u daarna nog niet tevreden bent kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

recht , inzage , inzien , privacy , inzagerecht , avg , recht op inzage , a.v.g. , inzageverzoek

Wat moet u doen?

Meer informatie