Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bomen kappen

Omschrijving

Er kunnen meerdere redenen zijn om een boom te kappen. Een paar voorbeelden zijn:

  • de boom vormt een gevaar voor de omgeving
  • de boom is ziek
  • de boom moet gekapt worden voor onderhoud in de omgeving

Als u een boom wilt kappen of flink wilt terugsnoeien dan heeft u in de gemeente Oss géén kapvergunning nodig.

Staat de boom die op de bijzondere bomenlijst dan geldt hiervoor een kapverbod. Alleen in bijzondere situaties wordt een kapvergunning verleend. Daarover vindt u hier meer informatie. Een overzicht van de aangevraagde kapvergunningen, met uitleg waarom we deze bomen moeten kappen staat op www.oss.nl/kappen.

houtopslag , houtopstand , kapvergunning , bomen kappen , velvergunning , omhakken , boomziekte , zieke boom , iepziekte , iepenziekte , boom omzagen , ontheffing boom kappen , omgevingsvergunning boom , zieke boom vernietigen , boom is ziek

Wat zijn de voorwaarden?

De "bijzondere" bomen beschermen we door de kapvergunning te weigeren. Alleen als het kappen van de boom noodzakelijk is krijgt u een vergunning. Bijvoorbeeld als de boom gevaar oplevert voor de directe omgeving. Staat uw boom op deze lijst dan kunt u een vergoeding aanvragen voor het onderhoud van de boom.

De gemeente heeft voor het kappen van bomen op openbaar terrein een omgevingsvergunning nodig, als deze boom/bomen dikker is/zijn dan 40 cm (gemeten op 1,30 meter boven de grond).

Wat moet u doen?

Hebt u een kapvergunning nodig? Dan ontvangen wij graag het volgende:

  • een omschrijving van de boom (omvang en type)
  • een situatietekening of foto van de te kappen boom of bomen
  • een deskundigenrapport waarom de boom/bomen gekapt moeten worden
  • eventueel de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
  • het aanvraagformulier. Kijk op www.omgevingsloket.nl. U kunt hier kiezen of u de aanvraag digitaal of op papier aanvraagt

In de omgevingsvergunning worden voorschriften opgenomen. Deze gaan bijvoorbeeld over de bescherming van natuur- en milieu, het landschap en recreatie en leefbaarheid. U mag een boom niet kappen als er nesten van broedende vogels in of rondom de boom zitten. Meer informatie over broedseizoenen van vogels vindt u op de website van de vogelbescherming. Wilt u de boom toch kappen in het broedseizoen, dan moet u op grond van de flora- en faunawet eerst een ontheffing aanvragen.

Omdat u in de grond aan het werken bent kan het zijn dat u een aanlegvergunning nodig heeft. Dit kunt u na gaan in het bestemmingsplan. Kijk voor deze gegevens op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe lang duurt het?

Voor een enkelvoudige vergunning geldt de reguliere procedure. U ontvangt onze beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mag éénmaal verlengd worden met 6 weken.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van de mensen in de buurt.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.