Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Subsidie evenement

Omschrijving

De gemeente Oss heeft jaarlijks € 79.000 bedrag beschikbaar voor subsidiëring van grote en kleine evenementen. Met het Evenementenfonds geven wij een prikkel aan organisatoren van evenementen om te blijven vernieuwen of verbeteren. We bieden kansen aan nieuwe initiatieven omdat een initiatief maximaal vier jaar een bijdrage uit het fonds kan krijgen. Er blijft dus ruimte voor nieuwe initiatieven.

De behandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst. U kunt het hele jaar door subsidie aanvragen. Het evenement moet wel nog plaats gaan vinden. We subsidiëren evenementen niet achteraf.

Subsidies voor lokale evenementen die zich richten op de bewoners van de eigen wijk of kern worden door de wijk- en dorpsraden toegekend en vallen niet onder dit subsidiebeleid.

subsidie , tegemoetkoming , geld , bijdrage , subsilie

Wat zijn de voorwaarden?

Subsidievoorwaarden van het Evenementenfonds zijn

 • Het gaat om een publieksevenement. Dat wil zeggen dat het evenement in principe toegankelijk is voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente Oss.
 • De organisatie beschikt over een gedegen en aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van productontwikkeling (aanwezige artistieke en/of inhoudelijke kwaliteit), projectorganisatie (incl. vrijwilligers), promotie & marketing, publiekswerving, logistiek, sponsoring en fondswerving, veiligheid en financiën.
 • De organisatie heeft geen winstoogmerk.
 • De gemeente is niet verantwoordelijk voor een sluitende begroting en verstrekt achteraf geen aanvullende subsidie.
 • Er wordt geen subsidie verleend aan evenementen waarbij in de voor­gaande drie jaar handhavingsmaatregelen zijn toegepast.
 • Subsidie wordt verleend onder het voorbehoud dat de aanvrager een vergunning wordt toegekend.
 • Subsidiering uit het Evenementenfonds sluit overige gemeentelijke subsidiering van hetzelfde evenement uit. Een uitzondering kunnen evenementen zijn die georganiseerd worden door organisaties die structureel subsidie ontvangen van de gemeente . Het gaat dan om nieuwe en aanvullende culturele evenementen die nadrukkelijk niet tot de reguliere exploitatie behoren.
 • Voor een evenement kan maximaal vier achtereenvolgende kalenderja­ren subsidie aangevraagd worden, in afnemende mate.

Hoogten van de subsidies

 1. Voor een lokaal evenement kan contact worden gezocht met de wijk- of dorpsraad voor een financiële bijdrage. Lokale evenementen die niet aan een wijk- of dorpsraad te koppelen zijn kunnen maximaal € 500,- subsi­die ontvangen.
 2. Voor een bijdrage uit het Evenementenfonds bedraagt de subsidie maximaal € 15.000,- per evenement, met de voorwaarde dat minimaal 50% van de financiering van het evenement (exclusief btw) afkomstig is uit andere bronnen dan de gemeentelijke subsidie.
 3. Structurele subsidies voor evenementen verlopen via een andere route en cyclus. In overleg met de gemeente kan een evenement in aanmerking komen voor structurele ondersteuning. Het gaat hier om maatwerk.

Wat moet u doen?

Stuur niet meteen een plan in, maar zet de volgende stappen om tot een aanvraag te komen

 1. stuur een email naar de evenementencoördinator, w.van.estrick@oss.nl,  voor informatie over de evenementenkalender, vergunningen en veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden.
 2. neem daarna contact op met de beleidsmedewerker via het emailadres k.brooijmans@oss.nl om het evenement en de eventuele subsidieaanvraag door te spreken. Daarna kan een aanvraag worden ingediend.

Tip: Kom ruim van tevoren met een idee. We denken graag met u mee om het evenement mogelijk te maken.

Voor een aanvraag zijn de volgende gegevens nodig

 • een projectplan: daarin beschrijf je wat je doel is, wat er bijzonder is aan je festival of evenement, voor wie je het organiseert, hoe je die doelgroep gaat verleiden om kaarten te kopen en te komen of deel te nemen, wie de organisatie van het evenement of festival doet, wat de ervaring van die mensen is, wat is de werkwijze, wat is de planning, wie zijn je partners, met wie werk je samen en waarom juist met hen?
 • een begroting met daarin duidelijk zichtbaar andere geldstromen dan de subsidie van de gemeente. Licht de begroting toe en beschrijf ook hoe je er zicht op houdt – hoe ga je overschrijdingen voorkomen?

Meer informatie