Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Subsidie uit het Cultuurfonds Amateurkunst aanvragen

Omschrijving

De subsidie uit het Cultuurfonds Amateurkunst is bedoeld om vernieuwing in de amateurkunst aan te jagen en te stimuleren. We willen met deze subsidie inwoners én organisaties de kans geven projecten te organiseren. Met een goed plan kun u deze subsidie aanvragen.

Vier keer per jaar worden de aanvragen beoordeeld door de Cultuurtafel. Zij brengen een advies uit. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • Muzelinck
 • Bibliotheek
 • Theater De Lievekamp
 • Museum Jan Cunen
 • Groene Engel

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt aanvragen als:

 • Culturele of educatieve organisatie  (rechtspersonen zonder winstoogmerk (verenigingen/stichtingen) statutair of feitelijk gevestigd binnen de gemeente Oss.
 • Of als natuurlijk persoon als u woont in de gemeente Oss met een plan dat aansluit op de doelstelling van de subsidie.

Denk aan de volgende zaken als u subsidie wilt aanvragen uit het Cultuurfonds Amateurkunst:

 • Het moet gaan over amateurkunst in de gemeente Oss.
 • Het vindt plaats in de vrije tijd.
 • Het is voor veel mensen toegankelijk – of voor een beperkte groep. Motiveer dit.
 • Het project duurt niet langer dan twaalf maanden.
 • Het sluit aan bij het subsidiedoel en is vernieuwend of maakt het sterker.
 • Er is een samenwerking met een culturele organisatie uit Oss waarbij er kennis uit gewisseld wordt op het gebied van marketing, financiën en bestuur. Geef aan in uw plan met wie u samenwerkt en waarop.
 • Het publiek neemt actief deel aan kunst en cultuur
 • Dien een projectplan in met een begroting. Zorg ervoor dat er ook andere  financieringsbronnen zijn voor het project zoals entreegelden, sponsoring enz.
 • Communiceer over de activiteit en beschrijf hoe u dat doet, wanneer en in welke media. Maak een zogenaamde korte communicatieopzet.

We subsidiëren niet:

 • Projecten / activiteiten met het karakter van een receptie / feest / jubileum.
 • Projecten / activiteiten door uitgevoerd door studenten voor hun studie.
 • Uitgaven voor consumpties, reis- en verblijfskosten, prijzen en prijsuitreikingen.
 • Normale lessen of activiteiten van de aanvragen.
 • Projecten waar al subsidie aan is (wordt) gegeven door de gemeente Oss.
 • Kosten van overhead.
 • Activiteiten / projecten met een winstoogmerk.
 • Projecten / activiteiten die alleen de aangevraagde subsidie bij de gemeente als inkomsten hebben.
 • Afwijzingsgronden uit de algemene subsidieverordening 2018 Oss zijn ook geldig.

 Wilt u een gesprek over uw plan? Stuur een email naar cultuurfonds@oss.nl.

Wat moet u doen?

Voor uw aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:

 1. een projectplan inclusief communicatieopzet
 2. een begroting met daarin duidelijk zichtbaar andere geldstromen dan de subsidie van de gemeente

Hoe lang duurt het?

De eerste keer dat de commissie subsidie aanvragen beoordeelt is op 28 oktober 2020. De volgende data voor overleg zijn:

 • 27 januari 2021
 • 21 april 2021
 • 7 juli 2021
 • 20 oktober 2021