Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Planschade

Omschrijving

Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Zo'n maatregel is in de meeste gevallen een aanpassing van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

U kunt in aanmerking komen voor tegemoetkoming in planschade als:

  • uw onroerende zaak (bijvoorbeeld woning) in waarde is gedaald
  • uw inkomen is gedaald (bijvoorbeeld als de bereikbaarheid van een bedrijf minder wordt en er daardoor minder klanten komen)

Hoe kunt u de aanvraag indienen?

U dient uw aanvraag schriftelijk in (zie online regelen).

Een aanvraag indienen kost € 300,00. Na betaling neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. U krijgt dit bedrag terug als de aanvraag wordt toegewezen.

Voorwaarden

Het is alleen mogelijk een aanvraag in te dienen nadat een planologische maatregel onherroepelijk is geworden. Dit is het geval als er geen bezwaar- of beroepsprocedures meer mogelijk zijn. Het is dus niet mogelijk om al tijdens een bestemmingsplanprocedure een aanvraag te doen. U kunt een aanvraag indienen binnen vijf jaar nadat een planologische maatregel onherroepelijk is.

Tegemoetkoming in planschade is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld in geval dat:

  • de situatie na een verandering niet is verslechtert
  • de schadeoorzaak te voorzien was. Bijvoorbeeld als de planologische maatregel al geldt op het moment dat u een perceel kocht
  • schade onder 'normaal maatschappelijk risico' valt. Hierbij gaat het om algemene ontwikkelingen en nadelen waarmee men rekening moet houden. Bijvoorbeeld als er een woning in een bestaande woonwijk wordt gebouwd. Dit betekent dat (een deel van) uw planschade niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank.

planschadevergoeding , planologische maatregelen , planschade , aansprakelijkstelling , inkomstenderving

Wat moet u doen?

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.