Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Omgevingsvergunning aanvragen

Omgevingsvergunning / Bouwvergunning

U wilt iets bouwen of verbouwen? Een inrit aanleggen of kappen? Dit kan vaak alleen met een omgevingsvergunning. Heeft u meerdere toestemmingen nodig, dan kunt u deze samenvoegen in de omgevingsvergunning. Of dat in uw geval ook zo is, controleert u met de online vergunningscheck in het Omgevingsloket Online (OLO). Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die meteen digitaal aanvragen. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt ervoor kiezen om het formulier te downloaden om de aanvraag later op papier aan te leveren.

Vooroverleg

Wilt u nog geen definitieve aanvraag doen dan kunt u een verzoek tot vooroverleg doen. Hiervoor ontvangen wij graag een tekening met uw plannen en begeleidend schrijven. Het vooroverleg kunt u digitaal indienen bij baliebml@oss.nl

Erf en perceelafscheiding

In deze folder vindt U de regels voor erf- en perceelafscheiding. Het advies is om altijd de vergunningencheck te doen.

Wat moet u doen?

Controleer of u een vergunning nodig heeft; voor sommige bouwwerken is geen vergunning nodig. Meer informatie bij 'Vergunningsvrij bouwen en verbouwen'.

Vergunningcheck doen; snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Doe dan eerst de vergunmningcheck op www.omgevingsloket.nl.

Vooroverleg; wilt u nog geen defintieve aanvraag doen, dan kunt u controleren of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet.

Online regelen

Termijn

Bij de omgevingsvergunning zijn er twee procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide procedure.
Meestal is de reguliere procedure van toepassing en nemen we binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag. Soms hebben we meer tijd tijd nodig. We kunnen de beslisperiode één keer verlengen met nog eens zes weken. Wat als de gemeente nog geen beslissing heeft genomen? Dan krijgt u de omgevingsvergunning.
De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij afwijking van het bestemmingsplan. De beslistermijn hiervoor is 26 weken. Deze mag met zes weken verlengd worden.

Links naar meer informatie

aanbouw , aanlegvergunning , afscheiding , bouwaanvraag , bouwen , bouwvergunning , carport , dakkapel , erf , erfafscheiding , erfscheiding , hek , huisnummer aanvragen , huisnummers , kappen , kapvergunning , Milieuvergunning , monumentenvergunning , muren , muur , olo , omzagen , ontheffing bestemmingsplan , ontheffing verbod lozen afvalwater , poort , provinciaal projectbesluit , reclamevergunning , schutting , sloopvergunning , tuinmuur%20bouwen , uitbouw , uitweg/inritvergunning , verbouwen , verbouwing , vergunning dakkapel , vergunning voor alarminstallatie aan een woning of gebouw , vergunning voor handelingen in beschermd natuurgebied , wijziging huisnummering , wijziging huisnummers

Voorwaarden

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Kosten

Voor meer informatie over legeskosten kijkt u in de Verordening leges 2019. Eventueel neemt u contact op met Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

 

Wetgeving

Bezwaar en beroep

Vragen over indienen van bezwaar en beroep? Kijk bij 'bezwaarschrift indienen'