Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Geldlening voor energiebesparing sportaccommodaties, aanvragen

Omschrijving

Lokale sportverenigingen en sportstichtingen kunnen bij de gemeente Oss een aanvraag indienen voor een geldlening. De geldlening is bedoeld voor investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie bij sportaccommodaties.
De hoogte van de geldlening is maximaal 50% van de investeringskosten. De geldlening is minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000. Tot een bedrag van € 7.500 heeft de geldlening een looptijd van 10 jaar. Voor grotere bedragen geldt een looptijd van 15 jaar. Voor het rentepercentage geldt het actuele rentepercentage van de BNG opgehoogd met 0,2%.
De regeling sluit aan bij de landelijke subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS).

lening , regeling , energie , duurzaam , duurzaamheid , duurzame energie , geldlening

Wat zijn de voorwaarden?

De regeling is voor sportverenigingen en sportstichtingen uit de gemeente Oss wanneer zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Stichtingen moeten (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben die bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.
  • Sportverenigingen moeten lid zijn van een bij NOC*NSF aangesloten bond.
  • De energierekening van de sportaccommodatie, waar de maatregel wordt gerealiseerd, moet worden afgeschreven van de bankrekening die op naam staat van de aanvrager.
  • De kosten van de investering moeten worden afgeschreven van een bankrekening die op naam staat van de aanvrager.
  • De maatregel wordt gerealiseerd op een locatie waarvan de eigenaar hiervoor toestemming heeft verleend.
  • De geldlening moet worden gebruikt voor de aanschaf en/of installatie van nieuwe apparatuur of installaties zoals vermeld op de maatregellijst Geldlening gemeente Oss voor energiebesparing sportaccommodaties.
  • De aanvrager moet een rechtsgeldige overeenkomst hebben met een bouwer of leverancier voor de aanschaf van een maatregel ten behoeve van energiebesparing of het opwekken van duurzame energie. Deze overeenkomst mag niet voor 1 september 2015 zijn aangegaan.
  • De aanvrager moet een raming indienen van de te verwachten investeringskosten en de te verwachten baten. Ook moet de aanvrager aannemelijk maken dat hij in staat is de geldlening inclusief rentekosten terug te betalen.
  • De aanvrager kan maximaal één maal per jaar een geldlening krijgen. De aanvrager mag voor meerdere maatregelen tegelijk een aanvraag indienen.
  • Als het budget van jaarlijks € 250.000 voor de geldleningen op is worden geen geldleningen meer verstrekt.

Wat moet u doen?

Alle sportstichtingen en -verenigingen kunnen digitaal een aanvraag indienen voor deze geldlening.

Meer informatie