Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Natuur - Versnelling herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, subsidie

Omschrijving

Let op

Vanaf 22 november 2021 kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Eerder ingediende aanvragen nemen wij niet in behandeling!

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versnellen of intensiveren van het herstel van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden of stikstofgevoelige habitattypen of soorten door middel van:

a. boscompensatie;

b. maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden;

c. hydrologische maatregelen.

Stikstof , herstel stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden , Natura 2000-gebieden , Natuur , Versnelling herstel stikstofgevoelige gebieden , Milieu

Wat zijn de voorwaarden?

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

- het project is gericht op herstel van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden dan wel aan stikstofgevoelige habitattypen of soorten, blijkend uit:

  1. een beschrijving van het type maatregelen dat wordt genomen in de projectperiode en de doelen, die daarbij worden nagestreefd;
  2. per categorie maatregelen als bedoeld in artikel 14.4, een overzicht van de indicatieve oppervlakten in hectare per natuurgebied;
  3. aard en omvang van het verwachte effect van het project op de betreffende habitattypen of soorten;

- het project is additioneel ten opzichte van het Natuurpact.

- het project kan worden afgerond voor 1 januari 2026, blijkend uit een realistische planning.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de algemene subsidievereisten art 14.6 en de aanvullende subsidievereisten art 14.7, 14.8 en 14.9 van de Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Wat moet u doen?

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen:

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Wetten en regels22 november 2021 t/m 30 mei 2023.

of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Adressen

Naam: Provincie Noord-Brabant, Subsidies
Bezoekadres: Brabantlaan1, 5216TV's-Hertogenbosch
Postadres: , Postbus 90151's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-6808282
E-mail: subsidie@brabant.nl
Url: https://www.brabant.nl/contact

Hebt u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.