Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Kinderopvang in de gemeente Oss

Omschrijving

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) voor peuters en kleuters

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) is een opvang waar peuters en kleuters op een speelse manier geholpen worden bij hun taalontwikkeling. Nog voordat de basisschool begint. Kinderen doen daar leuke taalactiviteiten en spelletjes rondom thema’s zoals dieren, zomer en nog veel meer. Lees meer op de pagina Voor- en Vroegschoolse educatie voor peuters en kleuters.

 

Soorten kinderopvang

Er zijn verschillende soorten kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan of die na school opgevangen moeten worden.

 

Kinderdagverblijf

Kinderen van zes weken tot vier jaar kunnen naar een kinderdagverblijf. De meeste kinderdagverblijven zijn open van 08.00 tot 18.00 uur en bieden opvang voor de hele dag. Sommige kinderdagverblijven hebben ruimere openingstijden en de mogelijkheid voor halve dagopvang.

 

Peuteropvang

Peuteropvang is gericht op opvang, ontmoeting en ontwikkeling voor kinderen van 2 tot 4 jaar en bereidt kinderen voor op de basisschool. Kinderen kunnen één of meerdere dagdelen per week naar de peuteropvang.

 

Op de peuteropvang en het kinderdagverblijf wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. VVE is voor kinderen van 2 tot 6 jaar met een (taal)achterstand. Er zijn speciale programma’s waarin deze kinderen spelenderwijs hun taalachterstand kunnen inhalen, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool (vroegschoolse educatie). De indicatie voor VVE wordt door het consultatiebureau afgegeven aan ouders.

 

Gastouderopvang

Gastouderopvang is mogelijk voor baby's, peuters en basisschoolkinderen. Een gastouder kan kinderen in de eigen woning of in de woning van de kinderen opvangen. U vindt een gastouder via een gastouderbureau. Het gastouderbureau selecteert gastouders op basis van geschiktheid en controleert of de opvang veilig en hygiënisch is.

 

Buitenschoolse opvang

Bij buitenschoolse opvang worden schoolgaande kinderen voor en/of na school opgevangen. Ook tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk. Scholen zijn verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. In de meeste gevallen laten ze dat organiseren door organisaties voor buitenschoolse opvang.

 

Overblijven/tussen schoolse opvang

Bij vrijwel alle scholen kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor overblijven. Samen met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad.

Wat moet u doen?

Ouders regelen de opvang zelf met bijvoorbeeld het kinderdagverblijf, de peuteropvangorganisatie of de gastouder. De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de opvang. Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kunnen ouders de geregistreerde kinderopvangorganisaties in de gemeente Oss vinden.

Meer informatie